سایز متن   /

سرویس ترکیه- در جلسەی هم‌اندیشی ملی کاخ ریاست جمهوری در بش‌تپە، رٶسای مشترک HDP حضور نداشتند. همان HDPیی کە بسیار پیش از CHP بە شیوەای واضح کودتا را محکوم کردە و قاطعانە گفت با هر نوع کودتایی مخالف است.

فضای جنون‌آمیز پس از اقدام بە کودتای خونین همە کس را از سیاستمداران گرفتە تا هموطنان عادی، تحت تأثیر قرار دادە است. هنگامی کە ترس، بی‌اعتمادی، نفرت، کینە و انتقامجویی بر جامعە سایە می‌افکند؛ درست فکر کردن و صحیح تصمیم گرفتن، بسیار مشکل‌تر خواهد بود. علی‌الخصوص در کشوری همچون ترکیە کە در اثر تشویقهای حکومت بە وسیلەی خطوطی مشخص، تقسیم شدە، قطب‌بندی در آن بە اوج رسیدە و از وسط شکاف برداشتە است.

برای آنکە بتوان هرچە سریعتر از این فضا بیرون رفت و همە چیز با حالت عادی بازگردد، نیازی فوری بە یک قرارداد اجتماعی گستردە وجود دارد. در این حین کلماتی کە بیش از همە بە گوش می‌آیند؛ اتحاد و همکاری است. هرچند بە تمامی بازتاب دهندەی واقعیت نیز نباشد، اما مردم از شنیدن اینکە مردم در برابر کودتا همدل و متحد ایستادند، خشنود می‌شوند و این تاحدودی آرامش را بە دلها می‌آورد. تمجید و بزرگ نمایی رسانەها از استقبال رییس جمهور از رٶسای CHP و MHP در کاخ ریاست جمهوری جهت ایجاد اتحاد، پایانی ندارد. حق دارند، زیرا کشورمان و همەی ما بە خوش‌بینی، عادی سازی و امید نیاز داریم.

اما آیا کردها از ترکیە جدا هستند؟

در جلسەی هم‌اندیشی ملی کاخ ریاست جمهوری در بش‌تپە، رٶسای مشترکHDP حضور نداشتند. همان HDPیی کە بسیار پیش از CHP بە شیوەای واضح کودتا را محکوم کردە و قاطعانە گفت با هر نوع کودتایی مخالف است. شفاف‌تر از این چیزی وجود ندارد، زیرا کردها بیش از هر کسی از کودتاها آزار دیدەاند. آنها همیشە در ردیف اول اهداف تمامی کودتاها بودەاند.

صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک HDP بە رٶسای احزاب سیاسی پیشنهاد داد کە برای تحقیق در مورد کودتا، فورا کمیسیونی در مجلس تشکیل شود. یعنی پیشنهاد “اتحاد و همکاری ملی” را ابتدا HDP داد. و چە دیدیم؟! HDP بە نشست بش‌تپە دعوت نشدە بود و در آنجا حضور نداشت.

من در ابتدا از رییس جمهور و سپس از رٶسای CHP و MHP می‌پرسم: آیا HDPبا شش میلیون ر‌أی دهندەاش بخشی از ارادەی ملی و قوم/ اقوام ترکیە نیست؟ از کسانی می پرسم کە می‌خواهند با بازگرداندن حکم اعدام بە ترکیە کە سمبل روندی خطرناک است کە ترکیە را بە مرتجع‌ترین، عقب‌ماندەترین و خونخوارترین دیکتاتور خوارمیانە تبدیل خواهد کرد، بە بهانەی اینکە “مردم می‌خواهند”، آیا کردها جزئی از مردم ترکیە بە حساب نمی‌آورید؟

یا نکند این کردهای تجزیە طلب خائن(!) از ترکیە جدا شدەاند و ما خبر نداریم.

تا زمانی کە با کردها صلح نکنیم، نمی‌توانیم اتحاد و امنیت را در این کشور برقرار سازیم

انگار فراموش کردەایم کە قبل از اینکە بلای کودتا همچون پتک بر سرمان فرود آید، اساسی ترین مسألەی ترکیە، مسألەی کرد بود. مگر هر کس از نویسندە و سیاستمدار گرفتە تا شهروندان عادی – حتی بە زعم خود – انتظار پایان دادن بە رخدادهای جنوب شرق، تبدیل شدن منطقە بە ویرانە، نقض غیرقابل باور حقوق بشر، زیان دیدن مردم میان دو آتش، تروری کە بە شهرها سرازیر شدە است، تلاشها برای پایان دادن بە موجودیت HDP در مجلس و … را نکشیدە و بە فکر چارەیابی نبود؟

پس چە شد؟ آیا – در حال حاضر – با سرگرم شدن بە اقدام بە کودتای گولنیستها، مسألەی کرد پایان یافت؟ مسألەی ترور تمام شد؟ یک سری مشکلات داخلی و خارجی کە محصول سیاستهای سوریەای معماران آن است، حل شد؟ در حال حاضر همەی ما مشغول تماشای بندبازیها و شیرین‌کاریها و نمایشهای بندبازهای کودتاگر هستیم، اما فردا؟

حاکمان نیز بە خوبی می‌دانند تا مسألەی کرد چارەیابی نشود، در این کشور نە صلح نە آرامش و نە اتحاد ممکن نخواهد بود. اگر نمی‌دانند، بگذار من بگویم: مشکل را نمی‌توانید با هودا-پار، حزب‌اللە، برخی عشایر، امام جمعه ها و با خشونت حل کنید، با آسمیلاسیون دینی – مذهبی نمی‌توانید کردها را بە سوی خود بکشانید. بر خلاف تصور شما؛ رخدادهای یک سال اخیر، مردم کرد را از این سیاست و از این دولت بیشتر دور کرد و برای آنکە بتواند در میان آوار سر پا بماند، بیشتر بە هویت خود پناه برد. نمایندەی این هویت نیز خواه ناخواه HDPو حرکت سیاسی کردها است.

ارادەی ملی بە کجا؟

اگر ارادەی ملی فقط عبارت از طرفداران و رأی دهندگان بە اردوغان است باید گفت نە نیست و کم نیستند رأی دهندگانی کە ارادەی آنها در مجلس توسط دیگر احزاب نمایندگی می‌شود، و اگر اراده ی تمام مردم باشد پس آنگاه ارادەی شش میلیون رأی دهندە کە حداقل یک چهارم جمعیت دارای حق رأی ترکیە هستند، چە می‌شود، آیا می‌خواهید آن را بە زبالەدان بیاندازید؟

آیا CHP کە در میادین اصلی بیلبوردهایی با مضمون “حاکمیت، بی قید و شرط از آن ملت است”، این را درک کردە است کە با قطع کردن یکی از چهار پایەی اصلی مجلس، چە عدم تعادلی ایجاد می‌شود؟ و آیا می‌داند با جای گرفتن در جبهەی ملی بە رهبری رییس جمهور، تجزیەطلب واقعی آن کس خواهد بود کە ارادەی ملت کرد را بە حساب نیاوردە و میلیونها نفر از ملت/خلق را بە حاشیە راندە است؟

بگذار هیچ کس خیال خام در سر نپروراند و من را بە تخریب و تضعیف نمودن شادی جشن اتحاد ملی متهم نکند. اگر ذهنیتی کە کردها را نابود کردە و هیچ بە حساب می‌آورد، از بالا بە پایین هر چە سریعتر تغییر نکند، عادی سازی و اتحادی کە همگی بە آن امید بستەای، جز سخنی یاوە و گزاف، چیزی نخواهد بود.

بگذار از این پس کسی نیاید و نگوید کە چرا HDP در این فعالیت و در فلان کمیسیون مشارکت نمی‌کند. آنکە ملت کرد را هیچ انگاشتە و حرکت سیاسی کرد را بە حاشیە راندە و از سیاست جدایی طلبی/تجزیە طلبی پیروی می‌کند، شما هستید.

٨١۴.۵٧٨ کیلومتر مربع کفاف گورستان خائنان را نخواهد داد

این سرتیتر متعلق بە مقالەای بود کە اگر موضوع HDP اولویت نمی‌یافت، آن را می‌نوشتم.

هنگامی کە پیشنهاد شهردار استانبول در رابطە با درست کردن گورستان خائنین را شنیدم، اصلا باورم نشد. بە نظر من او انسانی حلیم، سالم، مثبت و دارای ذات انسانی می‌آمد. دیروز در سخنانی کە در یکی از میادین شهر گفتە بود مژدەی دفن یکی از خائنین در گورستان خائنین بە وطن را دادە بود. یعنی این گورستان پیشتر درست شدە است.

می‌خواهم مسألەای را بە جناب شهردار و افراد همچون او یادآور شوم. در این کشور کە از جبهەی دشمن جدا شدە، کینە و نفرت بر آن سایە افکندە، پریشان شدە و از لحاظ روانی نابود شدە است، هر کس دیگری را خائن می‌بیند، همە طرفهای سیاسی طرفهای مقابل را خائن اعلام می‌کنند. از زمانی کە من بە یاد دارم حاکمان سیاسی، دگر اندیشان و مخالفین را خائن اعلام می‌کنند. کودتاگران نیز همین طور…

جناب شهردار! ٨١۴۵٧٨کیلومتر کفاف این همە خائن را نمی‌دهد. اگر کودتاها موفق شوند آنگاه کودتاگران، قهرمان و شکست‌خوردگان، خائن بە وطن خواهند بود. در آخرین اقدام منفور بە کودتا کە موفق نشد (و خدا را شکر کە نشد) اقدام کنندگان بە کودتا، خائن و برطرف کنندگان کودتا، قهرمان شدند. اگر چرخهای بی رحم سیاست برگردد، جای قهرمانان و خائنان عوض می‌شود، و کسانی کە خائنین را دفن می‌کنند نیز…

پیشنهاد گورستان برای خائنانی کە دین و وجدان ندارند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند، آخرین پسماندەهای انسانیت و وجدان را در این مملکت از میان خواهد برد. همانگونە کە وزارت دیانت تصمیم گرفت کە هیچ خدماتی بە جنازەهای کودتاگران ارائە ندهد و همانگونە کە سخنانی از این دست رواج دادە شدە است کە “زنان و کودکان کودتاگران برای هر کس حلال هستند” و همانگونە کە مردگان را سزا دادند، شکنجە کردند، لگدمال کردند، اعدام را مشروعیت بخشیدند و بسیاری چیزهای دیگر…

جای تأسف دارد، جای بسی تأسف است، تأسف برای ما و برای شما کە حاملین این ذهنیت و طرز فکر فاسد هستید!

منبع: T24

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی